Relacje cenowe środków do produkcji w rolnictwie i produktów rolnych w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską

Price relations between production inputs nad agricultural commodities were analyzed. The collected material proved that an unfavourable price relations for agriculture takes place. Favourable price relations were obserwed only in 1996 and 2004. At the first stage of integration with Europen Union better price relations of agricultural commodities and production means in Poland were created. The European Union markets became opened, which resulted in a higher increase of agricultural commodities prices in comparison to production means prices. But in 2005 price relations became worse again. / Synopsis. W pracy badano relacje cenowe produktów rolnych i środków produkcji w rolnictwie. Zebrany materiał badawczy wskazał na niekorzystne zmiany relacji cenowych w rolnictwie w Polsce. Jedynie w roku 1996 zaobserwowano korzystne zmiany relacji cenowych produktów rolnych i środków produkcji w rolnictwie. Proces integracji Polski z Unią Europejską spowodował w początkowym okresie poprawę relacji cenowych produktów rolnych i środków produkcji w rolnictwie. Otwarcie rynków europejskich oraz wzrost popytu na produkty rolne spowodowały szybszy wzrost cen produktów rolnych w Polsce w porównaniu do cen środków produkcji rolniczej. Natomiast w roku 2005 relacje cenowe uległy pogorszeniu.


Variant title:
Price relations of production inputs and agricultural commodities in Poland from the aspect of accession to the European Union
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/198888
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198888
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 02, Number 17
Page range:
20-27
Total Pages:
8
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)