Środowiskowe aspekty polityki rolnej UE i USA – wybrane problemy

The EU and the USA remain the largest exporters of agri-food products. Protection of the environment and production potential of the areas used for agriculture have long been of interest in the EU and the USA. The need to ensure the capacity of agriculture facing climate change increases the importance of the environmental aspects of agricultural policy. Therefore, it must be determined how agricultural policies take into account environmental issues and whether it meets the needs of both the agriculture and the environment. The purpose of this article is to present the differences and similarities concerning the environmental aspects of the EU and US agricultural policies and to assess the impact of the solutions on the agricultural sector and the environment. Article based on an analysis of instruments used and the data on the scale of the support and the implementation of the various instruments. / Synopsis. UE i USA pozostają największymi eksporterami produktów rolno-spożywczych. Kwestie ochrony środowiska i zabezpieczenia potencjału produkcyjnego obszarów wykorzystywanych rolniczo są od dawna przedmiotem zainteresowania w UE i USA. Konieczność zapewnienie zdolności produkcyjnej rolnictwa w obliczu zmian klimatycznych powoduje, iż aspekty środowiskowe polityki rolnej nabierają coraz większego znaczenia. W związku z tym należy określić, na ile polityka rolna największych eksporterów produktów tego sektora uwzględnia kwestie środowiskowe i czy odpowiada to potrzebom rolnictwa i środowiska naturalnego. Celem artykułu jest pokazanie różnic i podobieństw dotyczących środowiskowych aspektów polityki rolnej UE i USA oraz ocena wpływu przyjętych rozwiązań na sektor rolny i środowisko naturalne. Artykuł opiera się na analizie instrumentarium oraz danych o skali wsparcia i zakresie wdrożenia poszczególnych instrumentów.


Variant title:
Environmental aspects of the agricultural policy in the EU and USA – chosen issues
Issue Date:
2014-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/198859
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198859
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 14, Number 29
Page range:
196-204
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)