Źródła wsparcia gospodarstw rolnych po integracji Polski z Unią Europejską

Financial support of development of agriculture and rural areas within the framework of aid instruments of the European Union has enormous importance because of needs for investments in this sector. To the most important benefits of agricultural-food sector from the Polish accession to the European Union the following can be counted: entering into the group of states with the highest in the world level of support for agriculture, entering a system of direct payments and a system of support for the process of transformation of agricultural holdings. Particularly valuable has turned out the financial support for the investments in agricultural holdings contributing to improvements in agricultural income, conditions of production, quality of production, environmental protection and to creation of proper conditions of maintenance of animals. Beginning from 2004 Polish farmers had a chance to use the European Union financial support within the framework of three forms of support: direct payments within the common agricultural policy, financial support within the plan of development of rural areas, absorption of means from SPO "Restructuring and modernization of the food sector and development of rural areas". / Synopsis. Wsparcie finansowe rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej ma ogromne znaczenie ze wzglĘdu na potrzeby inwestycyjne w tym sektorze. Analiza zgromadzonego materiału badawczego wykazała, że do najważniejszych korzyści dla sektora rolno-żywnościowego z racji akcesji Polski do Unii Europejskiej należy zaliczyć wejście do grupy państw o najwyższym na świecie poziomie wsparcia rolnictwa, objęcie systemem dopłat bezpośrednich oraz wsparcie procesu przekształceń gospodarstw rolnych. Szczególnie cenna okazała się pomoc finansowa w realizacji inwestycji w gospodarstwach rolnych, przyczyniając się do poprawy dochodu rolniczego, warunków produkcji, poprawy jakości produkcji, ochrony środowiska naturalnego oraz stworzenia właściwych warunków utrzymania zwierząt. Począwszy od 2004 roku polscy rolnicy mieli możliwość skorzystania z unijnej pomocy finansowej w ramach trzech form wsparcia. Były to płatności bezpośrednie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, środki finansowe w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, absorpcja środków SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”.


Variant title:
The sources of support for farms after Polish accession to the European Union
Issue Date:
2008-08
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/197463
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/197463
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 05, Number 20
Page range:
76-83
Total Pages:
8
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)