000197462 001__ 197462
000197462 005__ 20181128173047.0
000197462 0247_ $$2Other$$aISSN 2081-6960
000197462 037__ $$a1827-2016-147122
000197462 037__ $$a1827-2016-147977
000197462 041__ $$apl
000197462 245__ $$aKluczowe czynniki dekapitalizacji majątku gospodarstw upadających południowej Polski
000197462 246__ $$aKey factors of property decapitalization in economically declining agricultural holdings in southern Poland
000197462 260__ $$c2008-08
000197462 269__ $$a2008-08
000197462 270__ $$mrrjmikol@cyf-kr.edu.pl$$pMikołajczyk,   Jarosław
000197462 270__ $$mrrtwojew@cyf-kr.edu.pl$$pWojewodzic,   Tomasz
000197462 300__ $$a10
000197462 336__ $$aJournal Article
000197462 490__ $$aZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
000197462 520__ $$aThe article attempts to identify relationships between selected factors resulting from the internal situation of farms and frequency with which farm managers make decisions to get rid of property components. These factors included farm acreage, level of production sold, age and education of farm managers. / Synopsis. W opracowaniu podjęto próbę wskazania zależności pomiędzy wybranymi czynnikami wynikającymi z wewnętrznej sytuacji gospodarstw a częstotliwością podejmowania przez kierujących tymi gospodarstwami decyzji o pozbyciu się składników majątku. Czynnikami tymi były wielkość obszarowa gospodarstw, poziom produkcji towarowej, wiek i wykształcenie kierujących gospodarstwami.
000197462 542__ $$fLicense granted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2015-01-29T08:35:02Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000197462 650__ $$aAgribusiness
000197462 650__ $$aAgricultural Finance
000197462 650__ $$aFarm Management
000197462 6531_ $$aagricultural holdings
000197462 6531_ $$adecapitalization
000197462 6531_ $$abankcruptcy
000197462 6531_ $$a/ dekapitalizacja
000197462 6531_ $$agospodarstwo rolne
000197462 6531_ $$aupadłość
000197462 700__ $$aMikołajczyk, Jarosław
000197462 700__ $$aWojewodzic, Tomasz
000197462 773__ $$d2008$$j 05$$k 20$$o75$$q66$$tProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego
000197462 8564_ $$s131394$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/197462/files/2008_t5_8.pdf
000197462 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/197462
000197462 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:197462$$pGLOBAL_SET
000197462 912__ $$nSubmitted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2015-01-29T08:40:32Z
No. of bitstreams: 1
2008_t5_8.pdf: 131394 bytes, checksum: e576243d9ea7590c5ab774931a89a9c3 (MD5)
000197462 912__ $$nMade available in DSpace on 2015-01-29T08:40:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2008_t5_8.pdf: 131394 bytes, checksum: e576243d9ea7590c5ab774931a89a9c3 (MD5)
  Previous issue date: 2008-08
000197462 982__ $$gProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego>Volume 05, Number 20, 2008
000197462 980__ $$a1827