@article{Suchoń:196441,
   author = {Suchoń, Aneta},
   title = {{Ulga inwestycyjna w podatku rolnym po akcesji Polski do Unii Europejskiej}},
   journal = {Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego},
   volume = {Volume 10},
   number = {Number 25},
   series = {Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture},
   pages = {119. - 13},
   year = {2010},
   doi = {ISSN 2081-6960},
}