000196438 001__ 196438
000196438 005__ 20180122235225.0
000196438 0247_ $$2Other$$aISSN 2081-6960
000196438 037__ $$a1827-2016-147299
000196438 037__ $$a1827-2016-148110
000196438 041__ $$apl
000196438 245__ $$aWartość dodana w łańcuchu dostaw żywności
000196438 246__ $$aAdded value in delivery chain of food
000196438 260__ $$c2010-06
000196438 269__ $$a2010-06
000196438 270__ $$mumotowidlak@onet.eu$$pMotowidlak,   Urszula
000196438 270__ $$mafajczak@interia.pl$$pFajczak-Kowalska,   Anita
000196438 300__ $$a9
000196438 336__ $$aJournal Article
000196438 490__ $$aZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
000196438 520__ $$aThe last important price changes within the food delivery chain caused a growth of food prices and a higher inflation rate. In the face of those circumstances the activities for improvement of food delivery chain have become very important, since it affects directly all citizens. The analysis have displayed that the global competitiveness of food delivery chain and its growth did not equal the competitiveness and growth of whole economy. In the period of 2003-2008, the dynamics of growth of production in food delivery chain was clearly lower than the changes of production in other sectors of economy. The average growth rate of added value in the food delivery chain sectors was by about 2 per cent lower than the average growth rate in the EU economy. Furthermore, some attention was paid to an uneven distribution of added value between the participants in the food delivery chain. / Synopsis. Odnotowane w ostatnich latach znaczne wahania cen w ramach łańcucha dostaw żywności doprowadziły do wzrostu konsumpcyjnych cen żywności i wyższej inflacji. W takiej sytuacji bardzo ważne stały się działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania łańcucha żywnościowego, który bezpośrednio oddziałuje na wszystkich obywateli. Przeprowadzona analiza wskazuje, że ogólna konkurencyjność łańcucha dostaw żywności i jego wzrost nie dorównuje konkurencyjności  i wzrostowi całej gospodarki UE. W latach 2003–2008 tempo wzrostu produkcji w łańcuchu dostaw żywności było wyraźnie słabsze w stosunku do zmian produkcji w pozostałych sektorach gospodarki. Średni wzrost wartości dodanej sektorów wchodzących w skład łańcucha dostaw żywności był przeciętnie o 2% rocznie niższy niż średni jej wzrost odnotowywany w UE. Ponadto zwrócono uwagę na nierównomierny podział wartości dodanej między poszczególnymi uczestnikami łańcucha.
000196438 542__ $$fLicense granted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2015-01-03T10:58:53Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000196438 650__ $$aAgribusiness
000196438 650__ $$aFinancial Economics
000196438 650__ $$aInternational Relations/Trade
000196438 650__ $$aPolitical Economy
000196438 6531_ $$adelivery chain of food
000196438 6531_ $$acompetitiveness
000196438 6531_ $$aadded value
000196438 6531_ $$a/ łańcuch dostaw żywności
000196438 6531_ $$akonkurencyjność
000196438 6531_ $$awartość dodana
000196438 700__ $$aMotowidlak, Urszula
000196438 700__ $$aFajczak-Kowalska, Anita
000196438 773__ $$d2010$$jVolume 10$$kNumber 25$$o99$$q91$$tProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego
000196438 8564_ $$s275738$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/196438/files/2010_2_10.pdf
000196438 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/196438
000196438 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:196438$$pGLOBAL_SET
000196438 912__ $$nSubmitted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2015-01-03T11:11:36Z
No. of bitstreams: 1
2010_2_10.pdf: 275738 bytes, checksum: 3127216c7fc28b0c7c929ff41abcc067 (MD5)
000196438 912__ $$nMade available in DSpace on 2015-01-03T11:11:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2010_2_10.pdf: 275738 bytes, checksum: 3127216c7fc28b0c7c929ff41abcc067 (MD5)
  Previous issue date: 2010-06
000196438 982__ $$gProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego>Volume 10, Number 25, Part 2, 2010
000196438 980__ $$a1827