000195783 001__ 195783
000195783 005__ 20181128173053.0
000195783 0247_ $$2Other$$aISSN 2081-6960
000195783 037__ $$a1827-2016-147445
000195783 037__ $$a1827-2016-148350
000195783 041__ $$apl
000195783 245__ $$aAktywność samorządów i partycypacja społeczna w kreowaniu warunków sprzyjających rozwojowi lokalnemu
000195783 246__ $$aSelf-governments’ activity and social participation in creation of favourable conditions for the local development
000195783 260__ $$c2010-12
000195783 269__ $$a2010-12
000195783 270__ $$miwona_pomianek@sggw.pl$$pPomianek,   Iwona
000195783 300__ $$a10
000195783 336__ $$aJournal Article
000195783 490__ $$aZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
000195783 520__ $$aThe aim of the paper is to determine the role of human capital quality of local authorities in the local socio-economic development. The research was carried out in Warmia and Mazury Province in 2008. A synthetic socio-economic development Hellwig index was calculated for all urban-rural and rural communes, grouping them into 3 classes. Further research was carried out in the rural area of land poviats with lower level of urbanisation. The analyses showed that the human capital quality of local authorities (measured by their education level and professional affiliation) as well as the social (expressed in elections attendance) and economic activity (measured with entrepreneurship indices) of population were positively correlated with the level of socio-economic development. Relatively greater successes in their plans’ realization were noticed in communes, where development strategies were worked out with local leaders. / Synopsis. Celem opracowania jest określenie roli jakości kapitału ludzkiego przedstawicieli lokalnych samorządów w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin. Badania empiryczne przeprowadzono w 2008 r. w województwie warmińsko-mazurskim. Dla wszystkich gmin miejsko-wiejskich i wiejskich obliczono syntetyczny wskaźnik poziomu rozwoju społeczno gospodarczego przy zastosowaniu metody wzorca rozwoju Hellwiga, a następnie jednostki zaszeregowano w 3 klasy. Następnie badaniem ankietowym objęto obszar wiejski powiatów ziemskich, w których udział ludności wiejskiej w ludności ogółem (wskaźnik ruralizacji) przekraczał 50%. Badania wykazały, iż jakość kapitału ludzkiego przedstawicieli samorządów gminnych (mierzonego za pomocą posiadanego wykształcenia i reprezentowanej grupy zawodowej), a także aktywność obywatelska (wyrażona frekwencją w wyborach) oraz gospodarcza (mierzona wskaźnikami przedsiębiorczości) mieszkańców badanych gmin są dodatnio powiązane z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. W gminach, gdzie strategie rozwoju przygotowywano przy współudziale lokalnych liderów, odnotowywano większe sukcesy w ich realizacji.
000195783 542__ $$fLicense granted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2014-12-23T08:36:14Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000195783 650__ $$aAgribusiness
000195783 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000195783 650__ $$aCommunity/Rural/Urban Development
000195783 650__ $$aLabor and Human Capital
000195783 6531_ $$ahuman capital
000195783 6531_ $$alocal government
000195783 6531_ $$acommune
000195783 6531_ $$a/ kapitał ludzki
000195783 6531_ $$asamorząd lokalny
000195783 6531_ $$agmina
000195783 700__ $$aPomianek, Iwona
000195783 773__ $$d2010$$j 10$$k 25$$o73$$q64$$tProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego
000195783 8564_ $$s278853$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/195783/files/2010_4_7.pdf
000195783 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/195783
000195783 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:195783$$pGLOBAL_SET
000195783 912__ $$nSubmitted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2014-12-23T08:41:51Z
No. of bitstreams: 1
2010_4_7.pdf: 278853 bytes, checksum: 42774c1af67898fa4ad92290504fb9b1 (MD5)
000195783 912__ $$nMade available in DSpace on 2014-12-23T08:41:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2010_4_7.pdf: 278853 bytes, checksum: 42774c1af67898fa4ad92290504fb9b1 (MD5)
  Previous issue date: 2010-12
000195783 982__ $$gProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego>Volume 10, Number 25, Part 4, 2010
000195783 980__ $$a1827