000195778 001__ 195778
000195778 005__ 20181128173052.0
000195778 0247_ $$2Other$$aISSN 2081-6960
000195778 037__ $$a1827-2016-147436
000195778 037__ $$a1827-2016-148025
000195778 041__ $$apl
000195778 245__ $$aWokół problemu „błędu złożenia” we Wspólnej Polityce Rolnej UE
000195778 246__ $$aAround the problem of ‘composition error’ in the Common Agricultural Policy of the EU
000195778 260__ $$c2010-12
000195778 269__ $$a2010-12
000195778 270__ $$ma.czyzewski@ue.poznan.pl$$pCzyżewski,   Andrzej
000195778 270__ $$msebastian.stepien@ue.poznan.pl$$pStępień,   Sebastian
000195778 300__ $$a13
000195778 336__ $$aJournal Article
000195778 490__ $$aZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
000195778 520__ $$aThe aim of the study is to find the answer to the question of how the Common Agricultural Policy aims to achieve optimality at the micro and macro levels, while taking into account social and environmental criteria. The authors wish to draw attention to the problem of ‘composition  error’ in the mechanisms of CAP, or contradictions in the pursuit of sustainability in agricultural sector. The achievement by the EU agricultural policy instruments of an optimum simultaneously in three dimensions (economic, social and environmental) is impossible, one can only strive to reduce discrepancies between them. The article shows that a part of solutions in CAP is not free from a classical ‘compostion error’, although consecutive reforms of agricultural policy head towards its limitation. / Synopsis. Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile wspólna polityka rolna dąży do osiągnięcia optymalności na poziomie mikro i makroekonomicznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kryteriów społecznych i środowiskowych. Autorzy chcą zwrócić uwagę na problem „błędu złożenia” mechanizmów WPR, czyli sprzeczności w dążeniu do zrównoważenia sektora rolnego. Z przeprowadzonej oceny instrumentarium unijnej polityki rolnej wynika, że osiągniecie optimum równocześnie w trzech płaszczyznach (ekonomicznej, społecznej i środowiskowej) jest niemożliwe, można tylko dążyć do zmniejszenia rozbieżności. W artykule wykazano, że część rozwiązań WPR nie jest wolna od klasycznego błędu złożenia, chociaż kolejne reformy polityki rolnej zmierzają w kierunku jego ograniczenia.
000195778 542__ $$fLicense granted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2014-12-23T07:56:32Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000195778 650__ $$aAgribusiness
000195778 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000195778 650__ $$aEnvironmental Economics and Policy
000195778 650__ $$aInternational Relations/Trade
000195778 650__ $$aPolitical Economy
000195778 6531_ $$aCommon Agricultural Policy (CAP)
000195778 6531_ $$aEuropean Union
000195778 6531_ $$a/ Wspólna Polityka Rolna (WPR)
000195778 6531_ $$aUnia Europejska
000195778 700__ $$aCzyżewski, Andrzej
000195778 700__ $$aStępień, Sebastian
000195778 773__ $$d2010$$j 10$$k 25$$o24$$q12$$tProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego
000195778 8564_ $$s323464$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/195778/files/2010_4_2.pdf
000195778 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/195778
000195778 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:195778$$pGLOBAL_SET
000195778 912__ $$nSubmitted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2014-12-23T08:05:32Z
No. of bitstreams: 1
2010_4_2.pdf: 323464 bytes, checksum: 61d6c5eebfd0cab5eb10ca36cd4b31fe (MD5)
000195778 912__ $$nMade available in DSpace on 2014-12-23T08:05:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2010_4_2.pdf: 323464 bytes, checksum: 61d6c5eebfd0cab5eb10ca36cd4b31fe (MD5)
  Previous issue date: 2010-12
000195778 982__ $$gProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego>Volume 10, Number 25, Part 4, 2010
000195778 980__ $$a1827