000195756 001__ 195756
000195756 005__ 20180122235216.0
000195756 0247_ $$2Other$$aISSN 2081-6960
000195756 037__ $$a1827-2016-147325
000195756 037__ $$a1827-2016-148515
000195756 041__ $$apl
000195756 245__ $$aEfektywność produkcji rolniczej na obszarze Unii Europejskiej w latach 1989-2007
000195756 246__ $$aEfficiency of agricultural production in the European Union, 1989-2007
000195756 260__ $$c2011-03
000195756 269__ $$a2011-03
000195756 270__ $$mmajkal@amu.edu.pl$$pBłażejczyk-Majka,   Lucyna
000195756 270__ $$mkalar@up.poznan.pl$$pKala,   Radosław
000195756 270__ $$mkrzysztofmaciejewski@onet.pl$$pMaciejewski,   Krzysztof
000195756 300__ $$a11
000195756 336__ $$aJournal Article
000195756 490__ $$aZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
000195756 520__ $$aThe evaluation of technical efficiency of production has been a major issue of interest for economists since the 1950's. One of useful methods in that respect is Data Envelopment Analysis (DEA) which facilitates estimation of production efficiency based on results obtained by a specific set of economic entities. The aim of this study is to analyze dynamics of changes in technical efficiency of production in the agricultural sector of the European Union (EU), including four basic production factors, i.e. labour, land, fixed capital and working capital. For the evaluation of efficiency, the DEA method was applied with reference to the economic output generated in the period of 1989-2007 by average farms representative for selected EU regions. Efficiency values estimated in this way constituted a basis for the determination of efficiency changes in time, which in turn made it possible to identify differences in production technology in particular countries or groups of countries. These considerations were supplemented with a discussion based on the classical analysis of utilization of basic production factors in agriculture. / Synopsis. Ocena technicznej efektywności produkcji jest jednym z ważniejszych zagadnień wzbudzających zainteresowanie ekonomistów od połowy ubiegłego wieku. Jedną z metod przydatnych w tym zakresie jest Data Envelopment Analysis (DEA), pozwalająca na oszacowanie efektywności produkcji w oparciu o wyniki osiągane przez ustalony zbiór jednostek gospodarczych. Celem niniejszej pracy jest analiza dynamiki zmian technicznej efektywności produkcji w sektorze rolnictwa Unii Europejskiej (UE) z uwzględnieniem czterech podstawowych czynników produkcji, tj. pracy, ziemi, kapitału trwałego i kapitału obrotowego. Dla oceny efektywności zastosowano analizę DEA w odniesieniu do wyników ekonomicznych osiągniętych w latach 1989-2007 przez przeciętne gospodarstwa reprezentujące wybrane regiony UE. Uzyskane przeciętne techniczne efektywności w kolejnych latach badanego okresu dają podstawę dla wyznaczenia zmian efektywności w czasie, które z kolei pozwalają na uchwycenie różnic technologii produkcji na poziomie poszczególnych krajów lub ich grup. Rozważania te uzupełnia dyskusja oparta na klasycznej analizie wykorzystania podstawowych czynników produkcji rolniczej.
000195756 542__ $$fLicense granted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2014-12-22T15:47:40Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000195756 650__ $$aAgribusiness
000195756 650__ $$aAgricultural Finance
000195756 650__ $$aFarm Management
000195756 650__ $$aInternational Relations/Trade
000195756 650__ $$aProduction Economics
000195756 6531_ $$atechnical efficiency
000195756 6531_ $$aagriculture
000195756 6531_ $$aEU
000195756 6531_ $$aDEA
000195756 6531_ $$a/ efektywność techniczna
000195756 6531_ $$arolnictwo
000195756 6531_ $$aUE
000195756 700__ $$aBłażejczyk-Majka, Lucyna
000195756 700__ $$aKala, Radosław
000195756 700__ $$aMaciejewski, Krzysztof
000195756 773__ $$d2011$$jVolume 11$$kNumber 26$$o38$$q28$$tProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego
000195756 8564_ $$s183804$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/195756/files/2011_4_3.pdf
000195756 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/195756
000195756 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:195756$$pGLOBAL_SET
000195756 912__ $$nSubmitted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2014-12-22T15:57:36Z
No. of bitstreams: 1
2011_4_3.pdf: 183804 bytes, checksum: 55cc03c5f3336da9f0f5cc272d9af83c (MD5)
000195756 912__ $$nMade available in DSpace on 2014-12-22T15:57:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2011_4_3.pdf: 183804 bytes, checksum: 55cc03c5f3336da9f0f5cc272d9af83c (MD5)
  Previous issue date: 2011-03
000195756 982__ $$gProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego>Volume 11, Number 26, Part 1, 2011
000195756 980__ $$a1827