000195323 001__ 195323
000195323 005__ 20180122235201.0
000195323 0247_ $$2Other$$aISSN 2081-6960
000195323 037__ $$a1827-2016-147334
000195323 037__ $$a1827-2016-148356
000195323 041__ $$apl
000195323 245__ $$aPotencjał biomasy województwa zachodniopomorskiego w aspekcie wykorzystania do celów energetycznych
000195323 246__ $$aThe potential of biomass used for energetic purposes in Zachodniopomorskie voivodeship
000195323 260__ $$c2012-03
000195323 269__ $$a2012-03
000195323 270__ $$mmichal.jasiulewicz@tu.koszalin.pl$$pJasiulewicz,   Michał
000195323 270__ $$mdorota.janiszewska@tu.koszalin.pl$$pJaniszewska,   Dorota Agnieszka
000195323 300__ $$a11
000195323 336__ $$aJournal Article
000195323 490__ $$aZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
000195323 520__ $$aThe article presents the potential of Zachodniopomorskie voivodeship in the field of acquiring biomass from various sources like energetic plants, municipal wastes, wood wastes and by-products of agricultural plant and animal production. Among all biomass types, the solid biomass has the largest share both in Poland and in the voivodeship itself. When comparing the current yield of biomass in Poland and the theoretical energy potential in the region, it has been shown that Western Pomerania possesses the best chances for producing vast amounts of biogas out of agriculturally originating biomass. Unfortunately, current effects are unsatisfactory due to the fact that there are only three biogas facilities working in the voivodeship. However, through investments into appropriate infrastructure and technology Zachodniopomorskie voivodeship could become the leader in production of energy originating from biomass. / Synopsis. W artykule przedstawiono potencjał Województwa zachodniopomorskiego w zakresie pozyskania biomasy z różnych źródeł, takich jak uprawy roślin energetycznych, odpady i ścieki komunalne, odpady drzewne oraz produkty uboczne upraw roślin oraz hodowli zwierząt w rolnictwie. Spośród wszystkich rodzajów biomasy największy udział zarówno w Polsce jaki i województwie stanowi biomasa stała. Dokonując porównania aktualnego pozyskania biomasy w Polsce z ogólnym potencjałem energetycznym regionu wykazano, iż Pomorze Zachodnie ma największe szanse na wytwarzanie znacznych ilości biogazu z biomasy pochodzenia rolniczego. Obecne efekty trudno uznać za zadawalające, ponieważ dotychczas w województwie działają 3 biogazownie rolnicze, jednak inwestując w odpowiednią infrastrukturę oraz technologię województwo zachodniopomorskie może stać się liderem w produkcji energii pochodzącej z biogazu.
000195323 542__ $$fLicense granted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2014-12-13T21:29:26Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000195323 650__ $$aAgribusiness
000195323 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000195323 650__ $$aResource /Energy Economics and Policy
000195323 6531_ $$aZachodniopomorskie voivodeship
000195323 6531_ $$abiomass
000195323 6531_ $$aenergy potential
000195323 6531_ $$asolid biofuels
000195323 6531_ $$abioliquids
000195323 6531_ $$abiogas
000195323 6531_ $$a/ województwo zachodniopomorskie
000195323 6531_ $$abiomasa
000195323 6531_ $$apotencjał energetyczny
000195323 6531_ $$abiopaliwa stałe
000195323 6531_ $$abiopaliwa gazowe
000195323 700__ $$aJasiulewicz, Michał
000195323 700__ $$aJaniszewska, Dorota Agnieszka
000195323 773__ $$d2012$$jVolume 12$$kNumber 27$$o93$$q83$$tProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego
000195323 8564_ $$s243522$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/195323/files/2012_1_8.pdf
000195323 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/195323
000195323 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:195323$$pGLOBAL_SET
000195323 912__ $$nSubmitted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2014-12-13T21:41:51Z
No. of bitstreams: 1
2012_1_8.pdf: 243522 bytes, checksum: 043e011efdf786a85f4295ee3786ae1d (MD5)
000195323 912__ $$nMade available in DSpace on 2014-12-13T21:41:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2012_1_8.pdf: 243522 bytes, checksum: 043e011efdf786a85f4295ee3786ae1d (MD5)
  Previous issue date: 2012-03
000195323 982__ $$gProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego>Volume 12, Number 27, Part 1, 2012
000195323 980__ $$a1827