Polski eksport żywności do Rosji w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego

Polish agri-food exports to Russia during the global economic crisis are analysed. The recession in Europe in 2009 and the debt crisis in the Eurozone were the key factors that had a negative influence on the international trade. The GDP decline in the European Union amounted to 4.2% and in Russia it was even stronger (7.8%). In spite of these disadvantages, Polish agri-food exports to Russia increased between 2007 and 2011 by 77% and the share of Russia in the Polish agri-food exports grew significantly, from 4.3% in 2008 to 5.3% in 2011. As a result, the internationalization of Polish agri-food sector sales is more diversified, at the cost of share of the EU-market. In the current complicated economic situation in the Eurozone, Russia with its population of 140 million can be a prospective, alternative exports market for Polish enterprises. / Synopsis. W artykule zaprezentowano analizę polskiego eksportu rolno-spożywczego do Rosji w czasie globalnego kryzysu gospodarczego. Recesja w Europie w 2009 r. oraz kryzys zadłużeniowy w strefie euro wyraźnie pogorszyły uwarunkowania handlu międzynarodowego. Spadek PKB w Unii Europejskiej wyniósł 4,2%, a w Rosji był jeszcze większy (7,8%). Pomimo tych niekorzystnych okoliczności polski eksport żywności do Rosji w latach 2007-2011 wzrósł o 77%, a udział Rosji w polskim eksporcie w tej grupie produktowej znaczą co zwiększył się, z 4,3% w 2008 r. do 5,3% w 2011 r. W efekcie internacjonalizacja sprzedaży z polskiego sektora rolno-spożywczego uległa dywersyfikacji, kosztem zmniejszenia udziału rynku unijnego. W obecnej, złożonej sytuacji ekonomicznej w strefie euro Rosja z około 140 milionową ludnością może okazać się perspektywicznym, alternatywnym rynkiem eksportowym dla polskich przedsiębiorstw.


Variant title:
Exports of Polish food products to Russia during the global economic crisis
Issue Date:
2012-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/195312
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195312
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 12, 27
Page range:
132-139
Total Pages:
8
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-11-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)