Realizacja programu rent strukturalnych w Polsce w świetle danych ARiMR

The paper presents an evaluation of the structural pensions programme influence on agrarian changes in Poland. The research took advantage of not published data from Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture which were compared to results of agricultural census from 2002 and 2010. The structural pensions programme was one of activities in the Rural Development Programmes RDP 2004-2006 and 2007-2013. As a result of analyses it was noticed that beneficiaries of structural pensions (75.8 thousand) were 4.8% of the total number of farms in the country. Within the frame of the programme, farmers gave back 718.9 thousand hectare of agricultural land (4.6% of the total), in that 49.3% for successors and 50.7% for extension of other farms. The average size of a farm transferred within the frames of pensions programme was higher than the mean size in the country. / Synopsis. W opracowaniu przedstawiono ocenę oddziaływania rent strukturalnych na przemiany agrarne. Badania przeprowadzono w oparciu o niepublikowane dane ARiMR, które porównano do wyników spisu rolnego z 2002 i 2010 r. Renty strukturalne stanowiły jedno z działań zawartych w PROW 2004-2006 oraz 2007-2013 r. W wyniku analizy stwierdzono, że beneficjenci rent strukturalnych pod względem liczebnym (75,8 tys.) stanowili 4,8% ogólnej liczby gospodarstw rolnych w kraju. W ramach programu rolnicy przekazali 718,9 tys. ha użytków rolnych (4,6%), w tym 49,3% dla następców oraz 50,7% na powiększenie innych gospodarstw rolnych. Średnia wielkość jednego gospodarstwa rolnego przekazywanego w ramach programu rent była wyższa niż średnia krajowa.


Variant title:
Realization of the structural pensions programme in Poland in the light of the Agency of Restructuring and Modernization of Agriculture data
Issue Date:
2012-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/195274
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195274
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 12, Number 27
Page range:
107-113
Total Pages:
7
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)