Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwach mleczarskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

The paper presents water supply and sewage disposal in milk processing factories and changes in this respect following Poland’s accession to the EU. A survey was conducted in dairy companies located in the western part of Poland. They were enterprises which employed more than 9 person. 50 enterprises constituted the examined population, among which 30 replied to the questionnaire. individuals they carried from examin ations. In particular, the examination concerned the assessment of degree of consumed water savings and the minimization of sewers created in the manufacturing process of dairy products. The research questionnaire form consisted of four parts. In order to assess the changes which occurred in Polish dairy enterprises after including Poland into the framework of the European Union, the questions concerning pro-environmental actions in water and sewage economy applied to the current period and the period directly preceding joining the EU. / Synopsis. W pracy przedstawiono gospodarkę wodno-ściekową oraz zmiany, jakie zaszły w tym zakresie po wstąpieniu Polski do UE. Badaniom ankietowym poddano przedsiębiorstwa mleczarskie usytuowane w zachodniej części Polski. Były to przedsiębiorstwa, które zatrudniały powyżej 9 osób. Próbę generalną badanej populacji stanowiło 50 przedsiębiorstw, z czego wśród 30 jednostek przeprowadzono ankietyzację. W szczególności badania dotyczyły oceny stopnia ograniczenia zużycia wody oraz minimalizacji ilości ścieków powstających w procesie produkcji wyrobów mleczarskich. Przeprowadzono je w oparciu o kwestionariusz ankietowy składający się z czterech części. Dla odnotowania zmian, jakie zaszły w polskich przedsiębiorstwach mleczarskich po włączeniu Polski w struktury Unii Europejskiej, pytania dotyczące działań prośrodowiskowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dotyczyły okresu bieżącego oraz okresu bezpośrednio poprzedzającego wstąpienie do UE.


Variant title:
Water supply and sewage disposal in dairy enterprises after Poland’s accession to the European Union
Issue Date:
2012-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/195268
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195268
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 12, Number 27
Page range:
47-54
Total Pages:
8
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)