Uwarunkowania makroekonomiczne finansowego wsparcia rolnictwa w krajach BRCS

The aim of the article is to present changes emerging in the agricultural policy of dynamically developing countries in the conditions of globalization. The elaboration pays attention to the specificity of dynamically developing states defined as BRCS countries. The changes taking place in the macroeconomic surrounding were presented, with special reference to the economic policy realized in these countries. The impact of macroeconomic factors (expressed by indicators) on changes in the financial support of agricultural sector was taken into consideration. In many of these states in the initial period of the analysis, we dealt with a depreciation of agriculture in relation to other segments of economy. However, due to emerging transformations, it is possible to notice retransfers in both structure and amount of support, which raises the role of the level of economic development and of the obtained macroeconomic balance. / Synopsis. Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących w polityce rolnej w dynamicznie rozwijających się krajach w warunkach globalizacji. W opracowaniu zwrócono uwagę na specyfikę państw określanych, jako kraje BRCS. Zaprezentowano zmiany dokonujące się w otoczeniu makroekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem polityki gospodarczej realizowanej w tych krajach. Uwzględniono oddziaływanie zjawisk makroekonomicznych (wyrażonych za pośrednictwem wskaźników) na zmiany w finansowym wsparciu sektora rolnego. W wielu z tych państw w początkowym okresie analizy mieliśmy do czynienia z deprecjonowaniem rolnictwa w stosunku do innych segmentów gospodarki. Jednak w wyniku zachodzących przemian można zauważyć przesunięcia zarówno w strukturze, jak i w wielkości finansowego wsparcia, co podnosi znaczenie poziomu rozwoju gospodarczego i uzyskiwanej równowagi makroekonomicznej.


Variant title:
Macroeconomic conditions for financial support of agriculture in BRCS countries
Issue Date:
2012-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/195267
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195267
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 12, Number 27
Page range:
37-46
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)