Wydajność pracy jako jeden z elementów decydujących o międzynarodowej konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego

The article shows the changes in labor productivity that have occurred in the past decade, such as in 2000-2010, in the Polish food industry and its various sectors, measured value of sold production per employee. Improving the labour productivity was a common phenomenon and affect all sectors of the food industry, although the rate of change was different. The growth rate of labor productivity in the Polish food industry had one of the highest among the countries of the Community, in particular with regard to the most developed countries, ie the EU-15. This means that gradually reduce the gap separating us in this area, and thus become more competitive. It is very important that we are losing comparative advantages such as lower prices of agricultural raw materials and media, for example electricity, water. / Synopsis. W artykule pokazano zmiany wydajności pracy, jakie nastąpiły w minionej dekadzie, tj. w latach 2000-2010, w polskim przemyśle spożywczym i jego poszczególnych branżach, mierzonej wartością produkcji sprzedanej na zatrudnionego. Poprawa wydajności pracy była zjawiskiem powszechnym i dotyczyła wszystkich branż przemysłu spożywczego, aczkolwiek tempo tych zmian było różne. Tempo wzrostu wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym należało do jednego z najwyższych wśród krajów Wspólnoty, zwłaszcza w odniesieniu do krajów najbardziej rozwiniętych, tj. UE-15. Oznacza to, że sukcesywnie zmniejszamy dzielący nas dystans w tym obszarze, a tym samym stajemy się bardziej konkurencyjni. Jest to o tyle ważne, że tracimy inne przewagi komparatywne w postaci m.in. niższych cen surowców rolnych czy mediów, np. prądu, wody.


Variant title:
Labour productivity as a crucial factor in the international competitiveness of the Polish food industry
Issue Date:
2013-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/190936
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190936
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 13, Number 28
Page range:
51-58
Total Pages:
8
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)