000190810 001__ 190810
000190810 005__ 20181128173041.0
000190810 0247_ $$2Other$$aISSN 2081-6960
000190810 037__ $$a1827-2016-147364
000190810 037__ $$a1827-2016-147880
000190810 041__ $$apl
000190810 245__ $$aPopyt na kwiaty na przykładzie warszawskich kwiaciarni
000190810 246__ $$aThe demand for flowers on the example of Warsaw florist
000190810 260__ $$c2013-09
000190810 269__ $$a2013-09
000190810 270__ $$mdawid_olewnicki@sggw.pl$$pOlewnicki,   Dawid
000190810 270__ $$mlilianna_jablonska@sggw.pl$$pJabłońska,   Lilianna
000190810 270__ $$mkarolina.rydzewska@hotmail.com$$pRydzewska,   Karolina
000190810 270__ $$mjoanna.papakul@gmail.com$$pPapakul,   Joanna
000190810 300__ $$a9
000190810 336__ $$aJournal Article
000190810 490__ $$aZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
000190810 520__ $$aThe aim of this paper was to show the changes in the demand for cut flowers and pot plants in the opinion of the owners or employees of Warsaw florist. A convergence of the correlation between the size of a florist and the period of their activity have been analyzed, as well the opinions of the respondents about the level of existing demand. The study shows that a large part of the florist feel a decrease in the demand for ornamental plants in the last five years, which particularly concerns the ornamental pot plants with leaves. The decline in demand for this products is observed in both small and large florists although the latter on a smaller level. The research also shows that demand in younger shops is greater than in older. / Synopsis. Celem pracy było ukazanie zmian w popycie na kwiaty cięte i rośliny doniczkowe w opinii właścicieli lub pracowników warszawskich kwiaciarni. Przeanalizowano poziom popytu na te produkty, a także określono jak w ciągu ostatnich 5 lat zmieniło się zapotrzebowanie na nie. Zbadano także, czy istnieje zbieżność korelacyjna pomiędzy wielkością kwiaciarni oraz okresem ich funkcjonowania, a odczuciami właścicieli i pracowników tych punktów co do poziomu istniejącego popytu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w znacznej części kwiaciarni zaobserwowano spadek popytu na kwiaty w ciągu ostatnich 5 lat, który szczególnie dotyczy roślin doniczkowych ozdobnych z liści. Spadek popytu odczuwały zarówno kwiaciarnie małe jak i duże, chociaż te drugie w mniejszym stopniu. Biorąc natomiast pod uwagę okres prowadzenia kwiaciarni, obiekty młodsze odczuwały większy popyt na kwiaty niż te stosunkowo dłużej działające.
000190810 542__ $$fLicense granted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2014-12-05T15:29:44Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000190810 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000190810 650__ $$aDemand and Price Analysis
000190810 6531_ $$ademand
000190810 6531_ $$aflorist
000190810 6531_ $$acut flowers
000190810 6531_ $$apot plants
000190810 6531_ $$a/ popyt
000190810 6531_ $$akwiaciarnia
000190810 6531_ $$akwiaty cięte
000190810 6531_ $$arośliny doniczkowe
000190810 700__ $$aOlewnicki, Dawid
000190810 700__ $$aJabłońska, Lilianna
000190810 700__ $$aRydzewska, Karolina
000190810 700__ $$aPapakul, Joanna
000190810 773__ $$d2013$$j 13$$k 28$$o191$$q183$$tProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego
000190810 8564_ $$s268189$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/190810/files/2013_3_18.pdf
000190810 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/190810
000190810 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:190810$$pGLOBAL_SET
000190810 912__ $$nSubmitted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2014-12-05T15:35:44Z
No. of bitstreams: 1
2013_3_18.pdf: 268189 bytes, checksum: 678ba44fa42979bda83fd2f29c360b41 (MD5)
000190810 912__ $$nMade available in DSpace on 2014-12-05T15:35:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2013_3_18.pdf: 268189 bytes, checksum: 678ba44fa42979bda83fd2f29c360b41 (MD5)
  Previous issue date: 2013-09
000190810 982__ $$gProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego>Volume 13, Number 28, Part 3, 2013
000190810 980__ $$a1827