Rynek pracy na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej

The situation on the labour market in rural areas in the European Union is very diverse. There is visible disparity between the countries of Western Europe and Central and Eastern Europe previously undergoing transformation processes. This condition is mainly determined by demographic factors shaping the structure of the labour supply in rural areas. There are also important economic conditionings, creating the demand for labour, which can include, for example, labour productivity in agriculture, and employment opportunities outside agriculture. Not without significance there are also regional conditionings specifying particular areas, for example, their tourist attractiveness, or access of rural population to specific services and resources. / Synopsis. Sytuacja na rynku pracy na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowana. Wyraźnie wyłania się dysproporcja pomiędzy krajami Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej przechodzącymi uprzednio procesy transformacyjne. Stan ten determinowany jest głównie uwarunkowaniami demograficznymi kształtującymi strukturę podaży pracy na terenach wiejskich. Istotne są także czynniki ekonomiczne kreujące popyt na pracę, do których można na przykład zaliczyć wydajność pracy w rolnictwie, czy możliwości zatrudnienia poza rolnictwem. Nie bez znaczenia są także uwarunkowania regionalne poszczególnych obszarów określające, na przykład, ich atrakcyjność turystyczną, czy dostęp ludności wiejskiej do określonych usług i zasobów.


Variant title:
Labour market in rural areas in the European Union countries
Issue Date:
2014-03
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/189826
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/189826
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 14, 29
Page range:
75-85
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-11-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)