Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo)

Latest additions:
2017-08-24
21:23

Detailed record - Similar records
2017-08-24
21:21
W artykule podjęto próbę przedstawienia dotychczasowych działań ANR w zakresie realizacji zadań ustawowych, w tym problematyki rozdysponowania nieru- chom [...]
Polish | 2016 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2017-08-24
21:15
Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze wnioski z badań statutowych pracowników IRWiR PAN realizowanych w latach 2014–2015. Prowadzone analizy dotyczą [...]
Polish | 2016 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2017-08-24
21:08
W artykule podjęto problem struktury obszarowej gospodarstw rolnych i zasadność jej zmiany poprzez prace scalenio we. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wła [...]
Polish | 2016 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2017-08-24
21:04
W artykule zaprezentowano zagadnienie emisji gazów cieplarnianych (GHG) na gruncie ekonomii środowiskowej. Przedstawiono problematykę teoretyczną dotyczącą efekt [...]
Polish | 2016 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2017-08-24
20:54
Celem wdrażania innowacji społecznych jest niwelowanie istniejących proble- mów społecznych, w tym tych dotyczących grup dyskryminowanych, a do takich, jeśli cho- [...]
Polish | 2016 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2017-08-24
20:49
Celem artykułu było określenie znaczenia obszarów Natura 2000 dla rozwoju lokalnego w województwie lubelskim. Przyjęt o hipotezę, że utworzenie Europejskiej Siec [...]
Polish | 2016 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2017-08-24
20:44
W artykule, bazując na metodzie Data Envelopment Analysis (DEA), okreś- lono efektywność polskiego rolnictwa na tle 25 krajów UE w 2014 r. Zastosowano model DEA zor [...]
Polish | 2016 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2017-08-24
20:37
Problem zmienności poziomu dochodów rolniczych pojedynczego gospo- darstwa, wynikający zasadniczo z czynników stochastycznych, nabiera coraz większego znac [...]
Polish | 2016 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2017-08-24
20:32
Wskaźnik produkcji rolnej ( agricultural goods output ) obejmuje ważone zmiany cen surowców rolnych, podczas gdy wskaźnik zużycia pośredniego opisuje ceny [...]
Polish | 2016 | Journal Article |

Detailed record - Similar records